Walne zebranie

Zwołuję Walne Zebranie Stowarzyszenia KoLiber o/Kraków na środę, 25 listopada 2015 roku, na godz. 17:30. Drugi termin wyznaczam na godz. 18:30. Zebranie odbędzie się w lokalu na ulicy św. Marka 25

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Wybór przewodniczącego obrad.
 4. Przedstawienie kandydatur na protokolanta.
 5. Wybór protokolanta.
 6. Wybór komisji skrutacyjnej.
 7. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów na delegatów oddziału, pytania do kandydatów.
 8. Wybór delegatów oddziału.
 9. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów na Prezesa oddziału, pytania do kandydatów.
 10. Wybór Prezesa oddziału.
 11. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów na członków OKR oddziału, pytania do kandydatów.
 12. Wybór członków OKR oddziału.
 13. Zmiana Regulaminu Oddziału.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.

Maciej Letkiewicz
Prezes oddziału Kraków
Stowarzyszenia KoLiber