Regulamin oddziału

Regulamin Stowarzyszenia KoLiber Oddział Kraków

 

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

Art. 1

Stowarzyszenie KoLiber Oddział Kraków, zwane dalej „Oddziałem”, działa w oparciu o Statut Stowarzyszenia KoLiber, zwanego dalej „Stowarzyszeniem”, przyjęty przez Konwent Stowarzyszenia KoLiber w dniu 15 grudnia 2001 r. ze zmianami oraz w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

Art. 2

Oddział nie posiada osobowości prawnej. Warunkiem stworzenia osobowości prawnej dla Oddziału jest zmiana zapisów niniejszego Regulaminu w trybie przewidzianym przez Regulamin.

 

Art. 3

Cele działalności Oddziału określa Statut Stowarzyszenia oraz Deklaracja ideowa, przyjęta przez Oddział w formie uchwały.

 

Art. 4

Oddział realizuje swoje cele poprzez:

Zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych za pomocą środków masowego przekazu oraz organizowanych przez Oddział wydarzeń publicznych;

Organizowanie zebrań, spotkań dyskusyjnych, konferencji, seminariów, wykładów i innych form działalności naukowej, edukacyjnej, kulturalnej i publicystycznej;

Kształcenie i promocję młodych, wykwalifikowanych kadr, nakierunkowane na realizację przez nie celów Stowarzyszenia w przyszłości;

Współpracę z podmiotami publicznymi i prywatnymi.

 

Rozdział II

Władze Oddziału i członkostwo

Art. 5

Władzami Oddziału są:

Walne zebranie;

Prezes;

Zarząd;

Komisja Rewizyjna.

 

Art. 6

Członkiem zwyczajnym Oddziału, zwanym dalej Kolibrantem, jest każda osoba, która złożyła poprawnie wypełnioną deklarację członkowską Stowarzyszenia KoLiber Zarządowi Oddziału,  opłaciła należne składki członkowskie oraz w przypadku  której upłynął termin 180 dni od dnia złożenia deklaracji członkowskiej Zarządowi Oddziału

Zarząd Oddziału zobowiązany jest do przesłania deklaracji członkowskiej władzom krajowym Stowarzyszenia w terminie 30 dni od jej złożenia.

Deklaracja członkowska staje się ważna w momencie złożenia podpisu członka Zarządu Oddziału.

 

Art. 7

Do kompetencji Prezesa Oddziału należy:

1. Reprezentowanie Oddziału na zewnątrz;

2. Powoływanie i odwoływanie Zarządu i jego członków;

3. Kierowanie pracami Zarządu;

4. Powoływanie w ramach Oddziału na wniosek minimum trzech Kolibrantów Sekcji do wykonywania określonych działań;

5. Udzielanie informacji o działalności oddziału na żądanie władz krajowych;

6. Wykonywanie innych zadań i obowiązków przewidzianych Statutem Stowarzyszenia i

Regulaminem Oddziału.

 

Art. 8

Zarząd oddziału składa się z: Prezesa, Skarbnika i Sekretarza. Prezes może powołać Wiceprezesów lub członków zarządu..

 

Art. 9

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów swojego składu. W przypadku równej liczby głosów głos decydujący należy do Prezesa Oddziału.

 

Art. 10

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

1. Kierowanie działalnością Oddziału;

2. Wykonywanie uchwał Walnego zebrania;

3. Współdziałanie z Zarządem Głównym w zakresie realizacji działań ogólnopolskich;

4. Wykonywanie innych zadań i obowiązków przewidzianych Statutem Stowarzyszenia i

Regulaminem Oddziału.

 

Art. 11

Komisja rewizyjna składa się z trzech osób. Członkowie Komisji rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Głównego, Centralnej Komisji Rewizyjnej, Sądu Naczelnego i Zarządu Oddziału.

 

Art. 12

Komisja rewizyjna zbiera się nie rzadziej niż raz na rok.

 

Art. 13

Komisja rewizyjna podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.

 

Art. 14

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrola działalności finansowej zarządu Oddziału pod względem legalności,

gospodarności i rzetelności;

2. Wnioskowanie o udzielenie bądź nie udzielenie Zarządowi Oddziału absolutorium;

3. Wykładnia przepisów Regulaminu Oddziału;

4. Orzekanie o zgodności regulaminów Sekcji i innych ciał powołanych w ramach Oddziału z Regulaminem Oddziału. W przypadku stwierdzenia takowej niezgodności w miejsce uchylonych przepisów Komisja rewizyjna wprowadza odpowiednie postanowienia zgodne z Regulaminem Oddziału;

5. Orzekanie o zgodności działań Zarządu Oddziału oraz Sekcji powołanych w ramach Oddziału z Regulaminem;

6. Informowanie Zarządu Głównego i Centralnej Komisji Rewizyjnej o stwierdzonych

nieprawidłowościach;

7. Wykonywanie innych zadań i obowiązków przewidzianych Statutem Stowarzyszenia i

Regulaminem Oddziału.

 

Komisja Rewizyjna ma prawo uczestniczenia, z głosem doradczym, w posiedzeniach

Zarządu Oddziału i Sekcji. Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu we wszelkie

dokumenty Oddziału.

 

Rozdział III

Walne zebranie Oddziału

Art. 15

Prawo udziału w Walnym zebraniu przysługuje każdemu Kolibrantowi, który w dniu Walnego zebrania ma opłacone wszystkie należne składki członkowskie.

 

Art. 16

Walne zebranie jest ważne, jeśli wszyscy Kolibranci zostali zawiadomieni z czternastodniowym wyprzedzeniem o jego miejscu, terminie, planowanym harmonogramie obrad oraz wysokości zobowiązań z tytułu składek. Jeżeli wniesione odwołania od decyzji zawieszających członkostwo nie zostały jeszcze rozpatrzone, zawiadamia się również Sąd Naczelny Stowarzyszenia.

Za skuteczne zawiadomienie uznaje się umieszczenie informacji na stronie internetowej Oddziału oraz wysłanie wiadomości email na adres podany w deklaracji członkowskiej Kolibranta. Dodatkowym kanałem informowania może być komunikat zamieszczony na stronie Oddziału na portalu Facebook.com.

Do ważności Walnego zebrania wymagana jest w pierwszym terminie obecność połowy Kolibrantów. W drugim terminie, najwcześniej godzinę po pierwszym, Walne zebranie jest ważne bez względu na liczbę obecnych.

 

Art. 17

Walne zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba że Statut lub

Regulamin Oddziału przewiduje inaczej.

 

Art. 18

Walne zebranie jest zwoływane przez Prezesa:

Obowiązkowo jeden raz w roku;

Na wniosek jednej czwartej Kolibrantów;

Na żądanie Komisji Rewizyjnej lub Centralnej Komisji Rewizyjnej.

 

Art. 19

W przypadkach opisanych w art. 10 pkt. 2 i 3, Prezes zwołuje Walne zebranie w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, uwzględniając proponowane we wniosku punkty porządku obrad. Wybór władz i zmiana Regulaminu Oddziału mogą być przedmiotem obrad tylko w przypadku, gdy zostały przewidziane w proponowanym porządku obrad rozesłanym wraz z zawiadomieniem o miejscu i terminie Walnego zebrania.

 

Art. 20

Walne zebranie:

1. Wybiera Prezesa Oddziału na roczną kadencję. Postanowienie o trybie wyboru Prezesa Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio,

2. Wybiera Komisję Rewizyjną na roczną kadencję.

3. Uchwala Regulamin Oddziału;

4. Wysłuchuje sprawozdania ustępującego Prezesa, składanego w imieniu Prezesa i Zarządu, a także sprawozdania Komisji Rewizyjnej;

5. Udziela absolutorium lub odmawia udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału;

6. Ustala wysokość oddziałowych składek członkowskich i wpisowego;

7. Wybiera delegatów na Konwent Stowarzyszenia;

8. Wykonuje inne zadania i obowiązki przewidziane Statutem Stowarzyszenia i Regulaminem Oddziału;

9. Podejmuje uchwałę o przyjęciu osobowości prawnej przez Oddział;

10. Uchwala Deklarację ideową Oddziału.

 

Art. 21

Nie udzielenie absolutorium skutkuje dymisją Zarządu Oddziału oraz nakłada na Walne zebranie obowiązek przeprowadzenia wyboru Prezesa Oddziału.

 

Art. 22

Z całości przebiegu Walnego zebrania sporządza się protokół w formie pisemnej lub elektronicznej. Prezes Oddziału wchodzi w skład Rady Krajowej Stowarzyszenia z chwilą doręczenia Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia kopii protokołu z Walnego zebrania.

 

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

 

Art. 23

Zmiana Regulaminu Oddziału następuje w drodze uchwały Walnego zebrania, przyjętej większością minimum 2/3 ogólnej liczby Kolibrantów biorących udział w Walnym zebraniu.

 

Art. 24

Zmiana Deklaracji ideowej Oddziału następuje w drodze uchwały Walnego zebrania, przyjętej większością minimum 2/3 ogólnej liczby Kolibrantów biorących udział w Walnym zebraniu.