Decyzja Prezesa nr 2015/04/18/KRA/PR/01 o zwołaniu Walnego Zebrania Stowarzyszenia KoLiber o/Kraków

Zwołuję Walne Zebranie Stowarzyszenia KoLiber o/Kraków na środę, 6 maja 2015 roku, na godz. 17:30. Drugi termin wyznaczam na godz. 18:30. Zebranie odbędzie się w lokalu na ulicy św. Marka 25

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Wybór przewodniczącego obrad.
4. Przedstawienie kandydatur na protokolanta.
5. Wybór protokolanta.
6. Wybór komisji skrutacyjnej.
7. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów na Prezesa oddziału, pytania do kandydatów.
8. Wybór Prezesa oddziału.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad

Maciej Letkiewicz Prezes oddziału Kraków
Stowarzyszenia KoLiber